Obecní knihovna v Pustiměři


Čtení má v Pustiměři dlouhou tradici. V devadesátých letech 19. století vznikl Čtenářský spolek v Pustiměři pro obec Pustiměř a Německé Prusy, knihovna byla založena roku 1896 a v roce 1913 veřejná čítárna s 36 časopisy. V Německých Prusích, píše se roku 1903 založili Antoním Soldán a Matěj Janský v Prusích čtenářsko pěvecký spolek ,,Metoděj”, který se roku 1908 změnil na “Národní Jednotu”. Půjčoval knihy z obecní knihovny, hrával divadla na vlastním jevišti pořádal výlety, průvody s alegorickými vozy apod.V době I. svět.války byla činost “Národní Jednoty” rakouskými úřady zakázána. Její působnost byla po válce zásluhou mladých chlapců obnovena ( Petr Plhal, František Indra, Vojtěch Janský, Vlad. Rozsypal a Jan Vejmola). Jmenovaní sbírkou po vesnici a z darů občanů doplnili knihovnu na 350 svazků. Udělali seznamy, zavedli legitimace a půjčovali za poplatek 10 haléřů knihy. Po II. Světové válce,se členové mezi sebou hašteřili natoli, že byla “Národní Jednota”. Knihovnu přebrala obec, jeviště po částech a bez náhrady divadelní kroužek Tyl v Pustiměři.

V Pustiměři se kupovaly knihy, půjčovaly se i nečlenům, odebíraly se časopisy, pořádaly se večírky, zábavy, divadla. O spolkovou činnost se starali učitelé František Obdržálek a Albín Pavlíček. Prvním předsedou byl Jan Pospíšil „Dvořák“a jednatelem Albín Pavlíček. Ale činnost čtenářského spolku postupně zanikala, proto se 24. ledna 1909 přeměnil na Odbor národní jednoty, jehož předsedou se stal MUDr. Stanislav Cimr. Jeho náplní byla péče o veškerou kulturu v obci. Jeho součástí byl i pěvecký sbor Slávia.V době I. světové války pouze knihovna vykazovala pravidelnou činnost, ale v těžké době se ztratilo mnoho knih.

Po vzniku Československé republiky bylo uzákoněno, že každá obec musí mít veřejnou knihovnu, proto dal odbor svoji knihovnu k bezplatnému veřejnému užívání. Obec pak se zavázala, že bude na tuto knihovnu "přispívati zákonitým příspěvkem padesát haléřů na hlavu. Právo vlastnické podržel si Odbor." Kronika praví: "Veřejnou knihovnu obecní má dle zákona spravovati tzv. knihovní rada, volená obecním zastupitelstvem. U nás tuto knihovní radu tvoří výbor Odboru národní jednoty a obec volí do něho pouze dva členy. Těmi v přítomné době jsou Jaroslav Konšel, svobodný rolník a Vladimír Korčián, rolník. Oba jsou už po mnoho let knihovníky a knihovna za jejich řízení moderním způsobem vedena jest v nejlepším pořádku". Zřízena ze zákona byla osvětová komise, která se starala o kulturní stránku života obce.

Během let se v knihovně vystřídalo několik knihovníků. Na začátku to byli již výše jmenovaní Jaroslav Konšel a Vladimír Korčián, dále František Obdržálek, Adolf Drbal s pomocnou knihovnicí Ludmilou Drbalovou. Ta v práci pokračovala se slečnou J. Pospíšilovou, jež vedení knihovny převzala v roce 1940, přes II. světovou válku. V té době pomocná knihovnice slečna Ludmila Drbalová zachránila spoustu knih tím, že je vzala k sobě do úschovy v době, kdy chodil jeden výměr za druhým a žádal vyřadit další a další závadné knihy z veřejné knihovny. V osvobozovacích bojích byla knihovna i její zařízení poničeno, ztratilo se osm knih a dvě shořely. Po osvobození byl knihovníkem p. Jarolím Hanzlík (matrikář obce). V prvních letech po válce se o knihovnu staral učitel Břetislav Maršálek. Roku 1946 se knihovna nacházela několik měsíců i ve školní kuchyni. Od roku 1949 se knihovnicí stala Ludmila Drbalová. Od roku 1957 vedl knihovnu uřitel Radoslav Kovář, který se o ni staral do roku 1986 (pomáhal mu Ing. Josef Matoušek), kdy ho vystřídala Vlasta Doláková do roku 1989. Romana Korečková půjčovala knihy do roku 1990. Od ní knihovnu převzala Marie Chadtová. V roce 2002 přestala být pustiměřská knihovna  pobočkou Okresní knihovny ve Vyškově a stala se samostatnou Obecní knihovnou v Pustiměři. Byla vybavena veřejnou stanicí internetu a byla zavedena digitalizovaná výpůjční služba. Roku 2008 se stala knihovnicí Jana Zlámalová a v únoru 2009 Darina Pospíšilová, která obnovila navázala na dávné tradice vzdělávacími a výtvarnými aktivitami a soutěžemi čtenářů. V té době prošla knihvna drobnou rekonstrukcí. V červenci 2010 se knihovnicí stala Mgr. Anna Hrozová, která ve vzdělávacích a kulturních činnostech i provozování veřejné stanice internetu se dvěma připojeními pokračuje.

V roce 1934 ve zprávě o činnosti uvádí: “Obecní knihovna, která je majetkem Odboru árodní jednoty, čítá k 31.prosinci 1.264 knih zábavných, 175 knih poučných, 31 časopis, úhrnem 1.470 svazků.” Ke konci roku 2010 bylo k dispozici v knihovně celkem 5908 knih a dalších 364 nám poskytl Meziknihovní výpůjční fond ve Vyškově.

 

 

V pustiměřské knihovně od ledna do července 2012


Život v pustiměřské knihovně se nezastavil ani v prvním pololetí letošního roku. Velice dobře se rozvíjí spolupráce s místní základní a mateřskou školou nejen nad knihami, ale i v oblasti kulturní a zájmové činnosti, jejímž vyvrcholením je pasování nových čtenářů. Také v letošním roce děti obou prvních tříd místní základní školy prokázaly svo-je umění ve zvládání neznámého textu a tak byly za účasti dvorní dámy paso-vány rytířem Zdeň-kem, ze skupiny historického šermu Armet, na čtenáře. Od krále dostaly knížku o životě Dá-šeňky a od královny „Pas malého čtená-ře“ a tenářskou prů-kazku. Děti naopak připravily pamětní koláž a zachytily průběh svého pasování na výkresy, oboje zdobí prostory knihovny. V obou částech mateřské školy – horní i dolní jsme besedovali nad knihami přímo v jejich třídách. Děti prokázaly znalost pohádkových hrdinů i zvířátek a květin a naoplátku předvedly svoje výrobky a dovednosti. Na pozvání se naopak účastníme akcí pořádaných školou. V prvním pololetí jsme navštívili Jarmark, ukázkovou hodinu žáků první třídy a soutěže v přednášení básní mladšími žáky. Podobně probíhá i vzájemná podpora činnosti knihovny a pustiměřské pobočky ZUŠ Ivanovice na Hané, v knihovně jsou to výstavy výtvarných prací a koncerty žaků a navštěvujeme také jejich vystupení při jiných příležitostech v obci. Snažíme se rovněž udržovat tradici pořádání turnajů. IV. ročník Pexesománie vyhrála Eliška Marvanová, na druhém místě byl Jiří Hroza a na třetím Marcela Ďuráčová. V II. ročníku ve hře v dámu letos zvítězil Marek Krampl, druhý byl Štefan Gaži a třetí Filip Štolfa. Postupně seznamujeme návštěvníky, nejen děti, i s rukodělnými technikami. Tradicí se již stala korálková odpoledne s paní Ing. Kateřinou Herynkovou, odpoledne keramických technik s paní Simonou Koutníčkovou a tematická odpoledne s paní Věrou Kučerovou. Tradicí se stávají i historicko – přírodovědné vycházky na Melický hrad ve spolupráci s pustiměřskou tělovýchovnou jednotou. Letos byla zaměřená na osobnosti pustiměřských dějin, určování rostlin a zvířátek, s ukázkou cvičení v přírodě a nezbytným hledáním pokladu v jeho ruinách. Při návratu nám na dvoře Sokolovny členové skupiny historického šermu Armet předvedli své umění v soubojích a ukázali nám, jak se používají jednotlivé zbraně, což jsme si pod jejich bedlivým zrakem i vyzkoušeli.

Všem, kteří pomáhají rozvíjet činnost v knihovně děkujeme, jsme vděční za všestrannou podporu ze strany „Obce Pustiměř“.


Děti si chodí do knihovny i kreslit a hrát různé stolní hry a všichní bez rozdílu věku si třeba jen tak popovídat. Zájem o stanice veřejného internetu je tak veliký, že je nutno počítat minuty strávené u obou počítačů. Trvale je zde umístěna připomínka dějin Pustimě-ře, tvorby aka-demické malíř-ky Petry Pospí-šilové a decho-vé kapely Fran-tiška Rozehna-la, která dlou-hodobě působi-la v Pustiměři a jeho okolí. V knihovně je také možné si zakoupit za symbolickou částku 5 Kč vyřazené knihy, vybraná částka bude užita k zakoupení programu pro děti umožňujícího simulaci létání po celém světě v počítači. Všem, kdo již přispěli, děkujeme.

I tentokrát jsme se ve většině sledovaných ukazatelů hodnocení neprofesionálních knihoven obcí nad 1000 obyvatel za rok 2011 umístili na prvním místě, zároveň jsme zaznamenali nárůst využívání poskytovaných služeb. Máme ve stavu 6 439 knih, z nichž přibylo 531 v roce 2011 a 420 knih jsme si vypůjčili ve výměnném fondu KKD Vyškov. Máme 197 evidovaných čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 6 157 knih a časopisů, což je 3,8 výpůjčky na jednoho obyvatele. Fyzicky přišlo do knihovny 4 683 návštěvníků. Celkem jsme uspořádali pro malé i velké 30 vzdělávacích a kulturních akcí.

Seznam pořádaných akcí Obecní knihovny v Pustiměři prvního pololetí roku 2012:

12.ledna 2012

Hodinka nad knížkami na návštěvě v dolní mateřské škole.


Připomínáme si kulatá výročí  na��ich literátů v roce 2012.


Byla obměněna výstavka prací žáků místní pobočky ZUŠ Ivanovice.

20. ledna 2012

Povídání s Lai-ou, lektorkou břišního tance. Ivetou Varhaníkovou.

10. února 2012

Hrátky s pedigem nám vedla paní Věrka Kučerová.

20. února 2012

Hodinka nad knížkami na návštěvě v mateřské škole v horní budově.

16. února 2012

Návštěva třídního kola v přednášení básní v 1.a.

16. února 2012

Návštěva soutěže v přednášení básní žáky 1. - 3. třídy.

Únor, březen

Výstavka obrázků Patrika Marvana.

2. března 2012

Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou - velikonoční vajíčko 10x jinak.

16. března 2012

II. ročník turnaje v dámě pod záštitou pana starosty Pustiměře.

23. března 2012


Glazování s paní Simonou Koutníčkovou - velikonoční vajíčko 100x jinak.

29. března 2012

Nvštěva Jarmarku v ZŠ a MŠ v Pustiměři.

13. dubna 2012

Zahájení výstavy ručních prací pustiměřských děvčat.

8. května 2012

Pasování malých čtenářů z 1. b pustiměřské základní školy.

11. května 2012

Pasování malých čtenářů z 1. a pustiměřské základní školy.

18. května 2012

Hledání pokladu na zřícenině hradu Melice - určovali jsme rostliny i zvířátka, sportovali jsme v přírodě a povídali si o významných osobnostech, které tvořily dějiny Pustiměře a okolí. Po chvilce odpočinku a občerstvení jsme se podívali, jak zápasili rytíři ve středověku a vyzkoušeli jsme si jejich zbraně.

16. května 2012.

Instalace výstavy nových prací žáků ZUŠ Ivanovice, pobočka Pustiměř.

31. května 2012

Na besedě s důchodci v Adélce jsme si zavzpomínali nad fotografiemi na léta minulá.

1. června 2012

IV. ročník Pexesománie.

8. června 2012

Korálkové odpoledne s paní Ing. Katkou Herynkovou.

15. června 2012

Koncert žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, pobočky Pustiměř a výstava obrazů a plastik Yvony Lacinové a obrazů Petra Laciny.

27. června 2012

Knihovnu navštívili žáci 7. třídy místní základní školy.


Na webových stránkách knihovny mají své místo i svědectví o činnosti ostatních organizací v Pustiměři. Z velice zdařilých si připomeňme oslavu 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pustiměři a memoriál Františka Kaplánka v hasičském útoku; Buzení zvířátek, kde zpívali a přednášeli žáci místní MŠ a Hurá prázdniny, jejchž hlavním pořadatelem bylo MC Stonožka, ČSSD a Fotbalisté, Stavění mája na fotbalovém hřišti, divadla, obecní ples, koncerty a další vystoupení dětí a hudební skupiny „Jednou týdně“. Všechny tyto akce nám přinesly příjemné chvíle strávené se spoluobčany. Děkujeme všem pořadatelům i jejich pomocníkům.

domů